مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ بیکاری اروپا

این رویداد بیانگر درصدی از کل نیروی کاری که در ماه گذشته بیکار بوده و فعالانه به دنبال کار هستن، است.

Europe Unemployment Rate

EUR

obless Rate, Eurozone Unemploymen

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 30, 2024
کم
6.5%
6.5%
6.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این شاخص به عنوان یک شاخص عقب مانده* در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.   *شاخص های عقب مانده زمان زیادی برای تغییر نیاز دارند.
بیشتر بدانید!
به دلیل اینکه چندین شاخص مربوط به شرایط کار منطقه یورو وجود دارد که قبل از این داده منتشر میشود، این داده تمایل دارد تأثیری خاموشی داشته باشد.