مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ بیکاری ماهانه ایتالیا

این رویداد بیانگر درصدی از کل نیروی کاری که در ماه گذشته بیکار بوده و فعالانه به دنبال کار هستن، است.

Italian Monthly Unemployment Rate

EUR

Jobless Rate

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 30 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 30, 2024
کم
7.5%
7.5%
7.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده نرخ بیکاری را مشخص میکند میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!
منبع این داده اولین بار آن را در دسامبر 2009 و با فرمت ماهانه منتشر کرد.