تولید صنعتی آمریکا ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در مجموع ارزش محصولات تولید شده توسط تولیدکنندگان، معادن و شرکت های آب و برق است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Industrial Production m/m

USD

Factory Output

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 15, 2024
متوسط
0.9%
0.3%
0.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است به صورتی که تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد در ارتباط است، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!