مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ استفاده از ظرفیت آمریکا

این رویداد بیانگر درصدی از منابع موجود که توسط تولیدکنندگان، معادن و تاسیسات استفاده می شود است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Capacity Utilization Rate

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 18, 2024
کم
78.4%
78.4%
78.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده شاخص اصلی تورم مصرف کننده است به طوری که وقتی تولیدکنندگان به ظرفیت کامل نزدیک می شوند، با افزایش قیمت ها پاسخ می دهند و هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!