مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

موجودی های تجاری ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل کالاهای نگهداری شده در موجودی کالا توسط تولیدکنندگان، عمده فروشان و خرده فروشان است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Business Inventories m/m

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 18, 2024
کم
0.3%
0.0%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده نشانه ای از مخارج تجاری آینده است زیرا شرکت ها به محض اتمام موجودی، احتمال بیشتری برای خرید کالا دارند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!