مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید صنعتی اروپا ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل خروجی تولید شده توسط تولیدکنندگان، معادن و شرکت های آب و برق است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

Europe Industrial Production m/m

EUR

Industrial Output

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 15, 2024
کم
0.5%
0.1%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد در ارتباط است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده تأثیر نسبتاً ملایمی دارد زیرا آلمان و فرانسه که حدود نیمی از اقتصاد منطقه یورو را تشکیل می دهند و داده های تولید اولیه را منتشر می کنند.