مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید صنعتی بازنگری شده ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در مجموع ارزش محصولات تولید شده توسط تولیدکنندگان، معادن و شرکت های آب و برق است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

Revised Industrial Production m/m

JPY

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 13, 2024
کم
3.8%
3.4%
4.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده گسترده ترین معیار فعالیت اقتصادی و معیار اولیه سلامت اقتصاد است به صورتی که تولید به سرعت به فراز و نشیب های چرخه تجاری واکنش نشان می دهد و با شرایط مصرف کننده مانند سطح اشتغال و درآمد در ارتباط است، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این شاخص با فاصله 15 روز از هم منتشر شده است. نسخه اولیه و تجدید نظر شده. نسخه اولیه اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.