مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

قیمت واردات آمریکا ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر قیمت کالاها و خدمات وارداتی خریداری شده در داخل است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Import Prices m/m

USD

Import Price Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 13 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jun 14, 2024
کم
0.4%
0.2%
0.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده به تورم برای مشاغل و مصرف کنندگان کمک می کند، به ویژه کسانی که به شدت به کالاها و خدمات وارداتی متکی هستند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این اولین آمار تورم منتشر شده توسط دولت است.