قیمت واردات فصلی استرالیا

این رویداد بیانگر تغییر قیمت کالاها و خدمات وارداتی خریداری شده در داخل است.
Australian Import Prices q/q

Australian Import Prices m/m

AUD

Import Price Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 1, 2024
کم
1.1%
0.1%
-1.8%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده به تورم برای مشاغل و مصرف کنندگان کمک می کند، به ویژه کسانی که به شدت به کالاها و خدمات وارداتی متکی هستند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!