قیمت واردات آلمان ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر قیمت کالاهای وارداتی خریداری شده در داخل است.

German Import Prices m/m

EUR

Import Price Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 26 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 30, 2024
کم
0.7%
0.2%
0.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده ه تورم برای مشاغل و مصرف کنندگان کمک می کند، به ویژه کسانی که به شدت به کالاهای وارداتی متکی هستند، بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!