مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

قیمت کالا سالانه

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت فروش کالاهای صادراتی است.
Australian Import Prices q/q

Commodity Prices y/y

AUD

Index of Commodity Prices

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (اولین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Jun 3, 2024
کم
-14.9%
-11.6%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این شاخص تراز تجاری کشور با سایر کشورها است زیرا افزایش قیمت کالاها باعث افزایش درآمد صادراتی می شود بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
کالاها بیش از یک دوم درآمد صادراتی استرالیا را تشکیل می دهند. جالب است بدانید برای محاسبه این داده میانگین قیمت فروش کالاهای اصلی صادراتی کشور نمونه برداری شده و سپس با نمونه قبلی مقایسه شده است.