مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خرده فروشی آمریکا ماهیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Retail Sales m/m

USD

Advance Retail Sales

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 16 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 15, 2024
زیاد
0.6%
0.4%
0.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده معیار اولیه هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را به خود اختصاص می دهد؛ میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این اولین و گسترده ترین نگاه به داده های حیاتی مخارج مصرف کننده است.