مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

تغییر ساعت تابستانی ایالات متحده

این رویداد بیانگر تغییر ساعت تابستانی آمریکا است، که بر اساس آن ایالات متحده از DST خارج می شود و ساعت ها 1 ساعت به عقب منتقل می شوند.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Daylight Saving Time Shift

CAD

DST (Daylight Saving Time)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
2024/03/10
بی اثر
تاثیر رایج
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!