مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر ساعت تابستانی ایالات متحده

این رویداد بیانگر تغییر ساعت تابستانی آمریکا است، که بر اساس آن ایالات متحده وارد DST می شود و ساعت ها 1 ساعت به جلو منتقل می شوند.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Daylight Saving Time Shift

USD

DST (Daylight Saving Time)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
Nov 3, 2024
بی اثر
تاثیر رایج
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!