تغییر ساعت تابستانی استرالیا

این رویداد بیانگر تغییر ساعت تابستانی استرالیا است، که بر اساس آن ساعت ها بسته به ایالت 1 ساعت یا 30 دقیقه به عقب منتقل می شوند.
Australian Import Prices q/q

Australia Daylight Saving Time Shift

AUD

DST (Daylight Saving Time)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
بی اثر
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!