مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

معوقات وام مسکن

این رویداد بیانگر درصد وام‌های ارائه‌شده توسط MBA که حداقل یک بار در سه ماهه قبل تأخیر داشتند.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Mortgage Delinquencies

USD

Mortgage Bankers Association

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 45 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 9, 2024
کم
3.62%
3.88%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اگرچه به طور کلی به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد معوقات می تواند سیگنال مهمی از سلامت بازار مسکن باشد زیرا با موجودی های خانه در ارتباط است. موجودی کمتر، سازندگان خانه را برای شروع ساخت و ساز جدید ترغیب می کند
بیشتر بدانید!
MBA حدود 80٪ از کل وام های مسکن معوق را نشان می دهد. منبع زمان‌بندی انتشار قابل اعتمادی ندارد – تا زمانی که داده‌ها منتشر نشود، این رویداد با محدوده تاریخ یا به‌عنوان «آزمایشی» فهرست می‌شود.