مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر ساعت تابستانی نیوزلند

این رویداد بیانگر تغییر ساعت تابستانی نیوزلند است، که بر اساس آن ساعت ها 1 ساعت به عقب منتقل می شوند.

New Zealand Daylight Saving Time Shift

NZD

DST (Daylight Saving Time)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
2 بار در سال
بی اثر
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!