مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص ماهیانه پیشرو هیئت مدیره کنفرانس آمریکا

این رویداد بیانگر تغییر در میزان انتشار شاخص ترکیبی بر اساس 10 شاخص اقتصادی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US CB Leading Index m/m

USD

Leading Indicators

CB (Conference Board)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 20 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Jul 18, 2024
کم
-0.6%
-0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این شاخص برای پیش‌بینی جهت اقتصاد طراحی شده است، اما به دلیل اینکه بیشتر شاخص‌های مورد استفاده در محاسبات قبلاً منتشر شده‌اند، تأثیری ضعیفی دارد.   جالب است بدانید این داده از مجموع 10 شاخص اقتصادی مربوط به اشتغال، سفارش‌های جدید، اعتماد مصرف‌کننده، مسکن، قیمت‌های بورس، روند اعتبارات و اسپرد نرخ بهره تشکیل میشود.