مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خریدهای بلند مدت TIC

این رویداد بیانگر تفاوت ارزش بین اوراق بهادار بلندمدت خارجی خریداری شده توسط شهروندان ایالات متحده و اوراق بهادار بلند مدت ایالات متحده خریداری شده توسط خارجی ها در دوره گزارش شده است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

TIC Long-Term Purchases

USD

Net Long-term Securities Transactions

TIC (Treasury International Capital)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 45 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 15, 2024
کم
36.1B
40.2B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت تقاضا برای اوراق بهادار داخلی و تقاضای ارز مستقیماً مرتبط هستند زیرا خارجی ها برای خرید اوراق بهادار کشور باید ارز داخلی را خریداری کنند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این داده ها تعادل سرمایه گذاری داخلی و خارجی را نشان می دهد – برای مثال، اگر خارجی ها 100 میلیارد دلار سهام و اوراق قرضه ایالات متحده خریداری کنند و ایالات متحده 30 میلیارد دلار سهام و اوراق قرضه خارجی خریداری کند، قرائت خالص 70.0 میلیارد دلار خواهد بود.