اعتماد مصرف کننده

این رویداد سطح اعتماد مصرف کننده به فعالیت های اقتصادی را اندازه گیری می کند.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US CB Consumer Confidence

USD

CB (Conference Board)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (آخرین سه شنبه هر ماه) منتشر می شود.
Jul 30, 2024
زیاد
102.0
100.0
100.4
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این یک شاخص پیشرو است و می تواند مخارج مصرف کننده را پیش بینی کند که نقش عمده ای هم در کل فعالیت اقتصادی دارد، میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
میتوان گفت که این رویداد یکی از شاخص های پیشرو در اقتصاد است و معیار اندازه گیری آن، سطح یک شاخص ترکیبی بر اساس خانوارهای مورد بررسی است.