مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی نهایی فصلی آمریکا

این رویداد بیانگر تغییر ارزش همه کالا ها و خدمات تولید شده در اقتصاد است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US Final GDP q/q

USD

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 85 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 27, 2024
زیاد
3.2%
3.2%
3.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده گستره ترین و مهمترین معیار فعالیت اقتصادی و سلامت یک اقتصاد است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
در حالی که این داده ماهیانه است، اما در قالب سالانه (تغییر سه ماهه x4) گزارش می شود. 3 نسخه از تولید ناخالص داخلی به فاصله یک ماه از هم منتشر میشود. نسخه پیشرفته، اولیه و نهایی. نسخه Advance اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.