مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص قیمت مسکن آمریکا

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت خرید خانه با وام مسکن با پشتوانه وام مسکن Fannie Mae and Freddie Mac است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

US HPI m/m

USD

HPI (House Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 60 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 28, 2024
کم
-0.1%
0.1%
1.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت صنعت مسکن است زیرا افزایش قیمت مسکن سرمایه گذاران را جذب می کند و فعالیت صنعت را تحریک می کند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع انتشار این داده، دوره انتشار را از ماه May سال 2008 به صورت m/m شروع کرد.