مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بولتن فصلی بانک ملی سوئیس

این رویداد بیانگر بولتن فصلی بانک ملی سوئیس است.

SNB Quarterly Bulletin

CHF

SNB (Swiss National Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Jun 26, 2024
کم
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
معمولاً این داده تأثیر ملایمی دارد زیرا بیشتر اطلاعات 2 هفته زودتر در ارزیابی سیاست پولی منتشر می شود.