مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

نرخ بیکاری فصلی ایتالیا

این رویداد بیانگر درصدی از کل نیروی کاری که در سه ماه گذشته بیکار بوده و فعالانه به دنبال کار هستند است.

Italian Quarterly Unemployment Rate

EUR

Jobless Rate

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 11, 2024
کم
7.6%
7.3%
7.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اگرچه به طور کلی این داده به عنوان یک شاخص عقب مانده در نظر گرفته می شود، اما تعداد افراد بیکار سیگنال مهمی از سلامت کلی اقتصاد است زیرا هزینه مصرف کننده با شرایط بازار کار ارتباط زیادی دارد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.   *شاخص های عقب مانده زمان زیادی برای تغییر نیاز دارند.
بیشتر بدانید!
این داده‌های فصلی تنظیم‌شده است، که نباید با عدد تنظیم‌شده فصلی گزارش‌شده توسط برخی خبرگزاری‌ها اشتباه گرفته شود. به دلیل اینکه چندین شاخص قبلی مربوط به شرایط کار منطقه یورو وجود دارد، این داده تمایل دارد تأثیری خاموش داشته باشد.