دبیرخانه امور اقتصادی اقلیم مصرف کننده

این رویداد بیانگر میزان شاخص ترکیبی بر اساس خانوارهای مورد بررسی است.

SECO Consumer Climate

CHF

SECO (State Secretariat for Economic Affairs)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
هر 3 ماهه یک بار (5 روز بعد از پایان دوره) منتشر می شود.
Aug 9, 2024
کم
-38
-35
-37
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
اعتماد مالی یک شاخص پیشرو برای هزینه های مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر عدد بالای 0.0 باشد نشان دهنده خوش بینی و اگر زیر 0.0 باشد نشان دهنده بدبینی است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 1100 خانوار تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی گذشته و آینده را ارزیابی کنند.