مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

پیش بینی های اقتصادی SECO

این رویداد بیانگر پیش بینی های اقتصادی دبیرخانه امور اقتصادی کشور است.

SECO Economic Forecasts

CHF

SECO (State Secretariat for Economic Affairs)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر میشود.
Sep 19, 2024
کم
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت که دبیرخانه امور اقتصادی دولت فدرال منبع تخصص دولت فدرال برای همه موضوعات اصلی مرتبط با سیاست اقتصادی است و پیش‌بینی‌های آنها توسط فعالان بازار به خوبی مورد احترام قرار می‌گیرد. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این گزارش مولفه های اصلی تولید ناخالص داخلی مانند مصرف و سرمایه گذاری را همراه با شاخص های کلیدی از جمله اشتغال و تورم پیش بینی می کند.