مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

گزارش ثبات مالی بانک ملی سوئیس

این رویداد بیانگر گزارش ثبات مالی بانک ملی سوئیس است.

SNB Financial Stability Report

CHF

SNB (Swiss National Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت سالانه منتشر میشود.
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این گزارش ارزیابی شرایط سیستم مالی و خطرات بالقوه برای ثبات مالی است. شواهد در مورد فشارها و عدم تعادل می تواند بینشی را در مورد آینده سیاست پولی ارائه دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!