مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

فشارسنج اقتصادی شاخص های پیشرو

این رویداد بیانگر میزان یک شاخص ترکیبی که بر اساس 219 شاخص اقتصادی دیگر بدست آمده، مشخص میشود.

KOF Economic Barometer

CHF

KOF Leading Indicators, Konjunkturbarometer

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
May 30, 2024
کم
101.5
102.1
101.8
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این شاخص ترکیبی از  ۲۱۹ شاخص اقتصادی مربوط به اعتماد بانکی، تولید، سفارش‌های جدید، اعتماد مصرف‌کننده، نرخ ارز، عرضه پول، اسپرد نرخ بهره، قیمت‌های بازار سهام و مسکن است، میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این شاخص برای پیش‌بینی مسیر اقتصاد در 6 ماه آینده طراحی شده است. منبع فرمول محاسبه سری را از آوریل 2006 و آوریل 2014 تغییر داد.