مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

ذخایر ارزی خارجی

این رویداد بیانگر ارزش کل ذخایر ارزی که توسط بانک ملی سوئیس نگهداری می شود است.

Foreign Currency Reserves

CHF

SNB (Swiss National Bank)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (در پانزدهمین روز تجاری بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Jul 5, 2024
متوسط
720B
718B
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی کمتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این اطلاعات بینشی در مورد عملیات بازار ارز بانک ملی سوئیس ارائه می دهد، مانند اینکه چقدر فعالانه از نرخ مبادله فرانک در برابر یورو دفاع می کنند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!