مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی تجدید نظر شده

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش همه کالاها و خدمات تولید شده توسط اقتصاد است. نرخ تورم در این داده محاسبه شده.

Revised GDP q/q

EUR

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 65 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 7, 2024
کم
0.0%
0.0%
0.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
3 نسخه از تولید ناخالص داخلی با فاصله 20 روز از هم منتشر می شوند؛ نسخه های فلش اولیه، فلش و نهایی. نسخه فلش اولیه، اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.