مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تغییر نهایی استخدام

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد افراد شاغل است.

Final Employment Change q/q

EUR

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 65 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 7, 2024
کم
0.3%
0.3%
0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود 20 روز از هم منتشر میشود. فلش و نهایی. نسخه فلش، که اولین نسخه است و بیشترین تأثیر را دارد.