مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

حقوق و دستمزد نهایی خصوصی فرانسه

این رویداد بیانگر تغییر در تعداد افراد شاغل به استثنای صنعت کشاورزی و دولت است.

French Final Private Payrolls q/q

EUR

Non-Farm Employment, Revised Employment

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 75 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 6, 2024
کم
0.0%
0.0%
-0.1%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود یک ماه از هم منتشر میشود. اولیه و نهایی. نسخه اولیه، که اولین نسخه است و بیشترین تأثیر را دارد.