تجدید نظر احساسات مصرف کننده دانشگاه میشیگان

این رویداد بیانگر سطح یک شاخص ترکیبی بر اساس مصرف کنندگان مورد بررسی است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Revised UoM Consumer Sentiment

USD

UoM (University of Michigan)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (معمولا در آخرین جمعه ماه جاری) منتشر می شود.
Aug 30, 2024
زیاد
66.0
66.6
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که اعتماد مالی شاخص اصلی مخارج مصرف کننده است که اکثریت کل فعالیت های اقتصادی را تشکیل می دهد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این داده ها با فاصله 15 روز از هم منتشر میشود. نسخه اولیه و تجدید نظر شده. نسخه اولیه اولین نسخه است و بنابراین تأثیر بیشتری دارد.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از حدود 500 مصرف کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی فعلی و آینده را ارزیابی کنند.