مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تجدید نظر سرمایه گذاری تجاری فصلی

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل سرمایه‌گذاری‌های سرمایه‌ای که توسط شرکت‌ها و دولت انجام می‌شود است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.

Revised Business Investment q/q

GBP

Total Business Investment

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 90 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 28, 2024
کم
1.5%
1.5%
1.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است. کسب‌وکارها به سرعت تحت تأثیر شرایط بازار قرار می‌گیرند و تغییرات در سطوح سرمایه‌گذاری آنها می‌تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت‌های اقتصادی آینده مانند استخدام، هزینه و درآمد باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از این گزارش با فاصله حدود یک ماه از هم منتشر میشود. نسخه اولیه و تجدید نظر شده. نسخه اولیه اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.