مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

انتظارات تورمی مصرف کننده

این رویداد بیانگر درصدی که مصرف کنندگان انتظار دارند قیمت کالاها و خدمات طی 12 ماه آینده تغییر کند است.

Consumer Inflation Expectations

GBP

BOE (Bank of England)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 20 روز پس انجام نظرسنجی) منتشر می شود.
Jun 14, 2024
کم
3.3%
3.0%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت انتظارات از تورم آینده می تواند به تورم واقعی تجلی یابد، در درجه اول به این دلیل که کارگران تمایل دارند زمانی که معتقدند قیمت ها افزایش می یابد، دستمزدهای بالاتر را فشار دهند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده توسط Ipsos از 2200 مصرف کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها می پرسد که انتظار دارند قیمت ها در 12 ماه آینده کجا باشد.