مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تولید ناخالص داخلی نهایی انگلستان فصلی

این رویداد بیانگر تغییر ارزش همه کالا ها و خدمات تولید شده در اقتصاد است. در محاسبه این ارزش نرخ تورم نیز لحاظ شده است.

England Final GDP q/q

GBP

GDP Second Estimate, National Accounts

GDP (Gross Domestic Product)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 85 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 28, 2024
کم
-0.3%
-0.3%
-0.3%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده گستره ترین و مهمترین معیار فعالیت اقتصادی و سلامت یک اقتصاد است. بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
2 نسخه از تولید ناخالص داخلی سه ماهه با فاصله 45 روز از هم منتشر میشود. نسخه اولیه و نهایی. نسخه اولیه اولین نسخه است و بنابراین بیشترین تأثیر را دارد.