مرجع فارسی فارکس    ForexInsight

بررسی ثبات مالی بانک ملی استرالیا

این رویداد بیان‌گر ارزیابی شرایط سیستم مالی و خطرات بالقوه برای ثبات مالی است.
Australian Import Prices q/q

RBA Financial Stability Review

AUD

Reserve Bank of Australia (RBA)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
دوبار در سال
کم
تاثیر رایج
اگر صحبت ها و نظرات مطرح شده در این جلسه تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این رویداد ارزیابی شرایط سیستم مالی و خطرات بالقوه برای ثبات مالی است – شواهد در مورد فشارها و عدم تعادل می تواند بینشی را در مورد آینده سیاست پولی ارائه دهد.
بیشتر بدانید!