مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

سود عملیاتی شرکت

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل سود کسب شده توسط شرکت ها است.
Australian Import Prices q/q

Company Operating Profits q/q

AUD

Company Gross Operating Profits

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 60 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jun 3, 2024
کم
-1.3%
1.1%
7.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است – کسب و کارها به سرعت تحت تأثیر شرایط بازار قرار می گیرند و تغییرات در درآمد آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده مانند هزینه، استخدام و سرمایه گذاری باشد. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مفید باشد.
بیشتر بدانید!
منبع خبر نحوه محاسبه آن را از نوامبر سال 2001 تغییر داده است.