مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خروجی شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده نیوزیلند

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاهای فروخته شده توسط تولید کنندگان است.

New Zealand PPI Output q/q

NZD

Producer Price Index

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 50 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 17, 2024
کم
0.8%
0.4%
0.7%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این داده فقط شامل کالاهای تولید داخل می شود.