مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

بیانیه تصمیم بانک رزرو نیوزلند

این رویداد بیانگر بیانیه تصمیم بانک رزرو نیوزلند است.

RBNZ Statement of Intent

NZD

RBNZ (Reserve Bank of New Zealand)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت سالانه منتشر میشود.
متوسط
تاثیر رایج
اگر گزارش منتشر شده تهاجمی ( hawkish ) باشند، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده بینشی در مورد اولویت های استراتژیک بانک برای سال مالی آینده ارائه می دهد که میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این گزارش شامل اهداف بانک مرکزی نیوزلند برای سه سال آینده و بودجه سال اول آن دوره است.