مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خروجی شاخص ماهیانه قیمت تولید کننده انگلستان

این رویداد بیانگر تغییر در قیمت کالاهای فروخته شده توسط تولید کنندگان است.

England PPI Output m/m

GBP

Factory Gate Prices

PPI (Producer Price Index)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 15 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
May 22, 2024
کم
0.3%
0.2%
0.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
این داده فقط شامل کالاهای تولید داخل می شود.