مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

تراز تجاری نیوزلند

این رویداد بیانگر تفاوت ارزش کالاها و خدمات وارداتی و صادراتی در ماه مورد گزارش است.

New Zealand Trade Balance

NZD

Overseas Merchandise Trade

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 22 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Apr 24, 2024
کم
-1089M
-825M
-218M
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت تقاضای صادرات و تقاضای ارز مستقیماً به هم مرتبط هستند زیرا خارجی ها باید برای پرداخت هزینه صادرات کشور، ارز داخلی را خریداری کنند. تقاضای صادرات نیز بر تولید و قیمت در تولیدکنندگان داخلی تأثیر می گذارد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
عدد مثبت نشان می دهد که صادرات کالا بیشتر از واردات بوده است.