عرضه پول

این رویداد بیانگر تغییر در مقدار کل ارز داخلی در گردش و سپرده شده در بانک ها است.

M3 Money Supply y/y

EUR

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 28 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 29, 2024
کم
1.6%
1.9%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
از آنجایی که این داده همبستگی مثبتی با نرخ بهره دارد؛ به این معنی که در اوایل چرخه اقتصادی، افزایش عرضه پول منجر به مخارج و سرمایه گذاری اضافی می شود، و بعداً در چرخه افزایش عرضه پول منجر به تورم می شود. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
منبع این داده برای محاسبات آن از ماه May سال 2001 تغییر کرده است.