وام های خصوصی سالیانه

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل وام های جدید صادر شده به مصرف کنندگان و مشاغل در بخش خصوصی است.

Private Loans y/y

EUR

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (حدود 28 روز بعد از آخر هر ماه) منتشر می شود.
Aug 29, 2024
کم
0.3%
0.5%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
همانطور که در بالا اشاره شد، استقراض و مخارج همبستگی مثبتی باهم دارند به این معنی که مصرف کنندگان و کسب و کارها زمانی که از وضعیت مالی آینده خود اطمینان دارند و از خرج کردن پول احساس راحتی می کنند، تمایل به جستجوی اعتبار دارند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
استقراض و مخارج همبستگی مثبتی باهم دارند.