نظرسنجی مامور امور وام‌دهی

این رویداد بیانگر بررسی بانک‌های بزرگ داخلی و شعب بانک‌های خارجی که از پاسخ‌دهندگان در مورد تغییرات استانداردها و شرایط وام‌دهی بانک‌ها و وضعیت مشاغل و تقاضای خانوارها برای وام سؤال می‌کند.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Loan Officer Survey

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی منتشر می‌شود.
Aug 5, 2024
کم
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
این رویداد با مخارج و اعتماد مرتبط است – افزایش سطح بدهی نشانه آن است که وام دهندگان با صدور وام احساس راحتی می کنند و مصرف کنندگان و مشاغل به وضعیت مالی خود اطمینان دارند و مشتاق خرج کردن پول هستند.
بیشتر بدانید!
منبع زمان‌بندی انتشار قابل‌اعتمادی ندارد – این رویداد با محدوده تاریخ یا به‌عنوان «آزمایشی» تا زمانی که داده‌ها منتشر شود فهرست می‌شود.