بررسی شرایط اعتباری بانک انگلستان

این رویداد بیانگر بررسی شرایط اعتباری بانک انگلستان است.

BOE Credit Conditions Survey

GBP

BOE (Bank of England)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 15 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Oct 10, 2024
کم
تاثیر رایج
تاثیری گزارش نشده است.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده با مخارج و اعتماد مرتبط است. افزایش سطح بدهی نشانه آن است که وام دهندگان در صدور وام احساس راحتی می کنند و مصرف کنندگان و مشاغل به وضعیت مالی خود اطمینان دارند و مشتاق خرج کردن پول هستند. بنابراین این داده میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
این گزارش شامل داده‌های دقیق درباره وام‌های تضمین شده و بدون وثیقه به خانوارها، مشاغل کوچک، شرکت‌های غیرمالی و شرکت‌های مالی غیربانکی است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از وام دهندگان بانکی و غیر بانکی تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اعتبار را در 3 ماه گذشته و 3 ماه آینده ارزیابی کنند.