مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

شاخص هزینه اشتغال فصلی

این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

Employment Cost Index q/q

USD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 30 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Jul 31, 2024
زیاد
0.9%
1.0%
1.2%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
این رویداد یک شاخص اصلی تورم مصرف کننده است. زمانی که مشاغل هزینه بیشتری برای نیروی کار پرداخت می کنند، هزینه های بالاتر معمولاً به مصرف کننده منتقل می شود.
بیشتر بدانید!