احساسات اقتصادی ZEW

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از سرمایه‌گذاران و تحلیلگران نهادی آلمانی است.

ZEW Economic Sentiment

EUR

ZEW (Zentrum fur Europaische Wirtschaftsforschung)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه (دومین یا سومین سه شنبه بعد از پایان ماه) منتشر می شود.
Aug 13, 2024
کم
51.3
48.1
43.7
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت این داده یک شاخص پیشرو برای سلامت اقتصادی است به صورتی که سرمایه گذاران و تحلیلگران به دلیل شغل خود بسیار مطلع هستند و تغییرات در احساسات آنها می تواند یک سیگنال اولیه از فعالیت های اقتصادی آینده باشد، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 0.0 باشد نشان دهنده خوش بینی ولی اگر زیر 0.0 باشد نشان دهنده دهنده بدبینی است. نظرسنجی ZEW از لحاظ تاریخی بر اقتصاد آلمان متمرکز باشد و آلمان تمایل دارد اقتصاد منطقه یورو را رهبری کند، بنابراین این چشم انداز کلی منطقه یورو تحت الشعاع داده های آلمانی منتشر شده در همان زمان قرار می گیرد.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 275 سرمایه گذار و تحلیلگر نهادی آلمانی تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا چشم انداز اقتصادی نسبی 6 ماهه منطقه یورو را ارزیابی کنند.