مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

انتظارات تورمی فصلی

این رویداد بیانگر درصدی که مدیران کسب و کار انتظار دارند قیمت کالاها و خدمات سالانه در طی 2 سال آینده تغییر کند است.

Inflation Expectations q/q

NZD

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 50 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
May 8, 2024
زیاد
2.76%
2.50%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
میتوان گفت انتظارات از تورم آینده می تواند به تورم واقعی تجلی یابد، در درجه اول به این دلیل که کارگران تمایل دارند زمانی که معتقدند قیمت ها افزایش می یابد، دستمزدها را افزایش دهند، بنابراین میتواند برای معامله گران مهم باشد.
بیشتر بدانید!
جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 100 مصرف کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا انتظارات خود از قیمت ها را در 24 ماه آینده مشخص کنند.