مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خرده فروشی نیوزلند فصلی (Core)

این رویداد بیانگر تغییر در ارزش کل فروش در سطح خرده فروشی، به استثنای خودرو و پمپ بنزین است. در محاسبه این داده نرخ تورم لحاظ شده است.

New Zealand Core Retail Sales q/q

NZD

Retail Sales Ex Autos

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت فصلی (حدود 55 روز پس از پایان هر سه ماهه) منتشر می شود.
Aug 22, 2024
کم
-1.7%
0.0%
0.4%
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
فروش خودرو و پمپ بنزین حدود 20 درصد از خرده فروشی ها را تشکیل می دهد، اما آنها تمایل دارند که نوسان داشته باشند و روند اصلی را مخدوش کنند. بنابراین تصور می‌شود که داده‌های اصلی معیار بهتری برای روند هزینه‌ها باشد.