مرجع فارسی فارکس - ForexInsight

خوش بینی اقتصادی RCM/TIPP

این رویداد بیانگر میزان انتشار شاخص بر اساس نظرسنجی انجام شده از مصرف کنندگان است.
این رویداد بیانگر تغییر در قیمتی که مشاغل و دولت برای نیروی کار غیرنظامی می پردازند است.

RCM/TIPP Economic Optimism

USD

RCM/TIPP Consumer Confidence

RCM (RealClearMarkets), TIPP (TechnoMetrica Institute of Policy and Politics)

دوره انتشار
انتشار بعدی
منبع
تاثیر داده
مقدار قبلی
مقدار پیش بینی
مقدار فعلی
به صورت ماهیانه منتشر میشود.
Jun 4, 2024
کم
43.2
44.1
41.8
تاثیر رایج
در زمان انتشار، اگر عدد منتشر شده از پیش بینی بیشتر باشد، اثر مثبت روی ارز مربوطه دارد.
اهمیت این داده در چیست؟
بیشتر بدانید!
اگر داده بالاتر از 50.0 باشد نشان دهنده خوش بینی ولی اگر زیر 50.0 باشد نشان دهنده بدبینی است.   جالب است بدانید این داده از مجموع نظرسنجی به عمل آمده از 1300 مصرف کننده تشکیل میشود. در این نظرسنجی از آنها خواسته شده تا سطح نسبی شرایط اقتصادی از جمله چشم انداز اقتصادی شش ماهه، چشم انداز مالی شخصی و اعتماد به سیاست های اقتصادی فدرال را ارزیابی کنند.